topics_20111004

TOKYO-GA Special Exhibition part-1
October-November, 2011 GALLERY 21

KAI Hiroshi, KAMIMURA Daisuke, KOJIMA Yasutaka, Jean-Michel BERTS, SHINDOH Taku, SUMI Takeshi, TAO Saori, CHIBA Naobumi, Herbie YAMAGUCHI, HASHIMOTO Daisuke, MIYAKOSHI Mamiko

- Event information

TOKYO-GA